MIROSLAV BARTOŠ
   
   
   
    VÝTVARNÁ TVORBA LITERÁRNA TVORBA VÝSTAVY ŽIVOTOPIS KONTAKT    
 
1949
Životopis


"Kráčame po zemi vytvorenej dejmi, príbehmi, túžbami, snami a najmä prácou desiatok generácií predkov. Preto v nás krajina vyvoláva toľko rozmanitých predstáv a myšlienok - v očiach  úžas a v srdci pokoru." M.B.


Miroslav Bartoš ( 18. septembra 1949 v Ružomberku)

Vo výtvarnej tvorbe sa v minulých desaťročiach venoval najmä krajine a prírodným motívom. Na ich základe prešiel do cyklu štylizovaných záhrad s figúrou, torzom, stopami po činnosti človeka. Ďalšou jeho obľúbenou témou je voda, jej hĺbky a odlesky, prúdenie, živel, ktorý súznie s jeho temperamentom, myšlienkami a pocitmi. Farebné línie a štruktúry presahujú vonkajšiu realitu a stávajú sa záznamami emocionálnych zážitkov alebo znakmi myšlienok. V najnovšej tvorbe skúma možnosti aktualizácií diel starších autorov v polohe parafráz. 

V maliarskom prejave mu najviac vyhovujú techniky maľby akvarelom a pastelom, ale tvorí aj technikami akrylu a olejomaľby. Súčasťou jeho tvorivého sebavyjadrenia sú kresby, v ktorých reflektuje osobné i spoločenské udalosti. Vyznačujú sa spontánnosťou vedenia línie, ľahké tónové prechody ich približujú maliarskej tvorbe, pričom ich spoločným znakom je lyrický výraz a poetizácia reality. Používa ceruzu, pero, štetec, uhoľ, pastel. Kresby často umocňuje veršami, súčasne vzniká básnický text i obraz. Kresba sa tak prirodzene stáva ilustráciou jeho kníh. Podobnú úlohu plnia i farebné koláže, ktoré sú neraz obrazovým podkladom pre vznik básní. Výtvarnou i literárnou tvorbou upozorňuje na vizuálne hodnoty slovenskej krajiny, zvlášť Turca a Liptova.

Vyštudoval FF UPJŠ v Prešove – výtvarnú výchovu a slovenský jazyk /1974/. Pracoval ako redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve v Košiciach, tiež ako odborný pracovník v Literárno-múzejnom oddelení MS v Martine, tri desaťročia pôsobil ako pedagóg v PaSA Turčianske Teplice. V súčasnosti je kurátorom Galérie Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Výtvarná a literárna tvorba sú stále prítomné v jeho ľudskom i umeleckom myslení a konaní.

Vydal básnické zbierky V letokruhu (1976), S vami (1985), Kto ťa pohladí (2002), Anna (2006), Solitudo (2009), Radosť (2012) a zbierku lyrických próz Obíď svoj deň (2007).